ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ: ਮਰਦਾਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਵਰਦਾਨ

What are the causes for the Sexual problems?

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ […]

Explain masturbating and its impact on your sexual health?

What-do-you-understand-by-the-term-masturbating

Infertility has become a burning issue that spoils millions of couples’ lives by stopping them from natural conception. Apart from your lifestyle habits, numerous other factors stimulate the problem of infertility, such as earlier ailment history, injuries and unknown reasons, etcetera. If you determine any minor error in your reproductive tract, immediately call the  Sexologist in […]

Detailed guide on the male infertility diagnosis and treatment method

Male-Infertility-Diagnosis-and-Treatment-Sanjiwani-health-center-3-sept

Male infertility: Get proper clarity to begin the treatment The prevalence rate of male infertility is giving neck-to-neck competition to female infertility. Indeed, that’s a huge concern because male infertility accounts for around 40% to 50% of cases. One of the major reasons is lower sperm production or delivery. Moreover, improper lifestyle choices, severe health […]